За нас

Инженери без граници Македонија (ИБГ Македонија) е невладино и непрофитно здружение на граѓани, формирано со цел да го подобри животот на заедниците во Македонија преку идентификација, развој и имплементација на инженерски проекти кои се економско оправдани и поддржани од заедниците.

image

 Мисија

ИБГ Македонија е основана да го подобри квалитетот на животот во заедниците во Македонија преку идентификација, развој и имплементација на одржливи и еколошки проекти кои се поддржани од заедниците.

Визија

ИБГ Македонија е признат партнер во економскиот развој при заедниците домаќини, владините институции и хуманитарните организации кои се активни во Македонија и странство.

Основни вредности

 1. Развој на инженеринг технологии и нивната примена во идентификување на потенцијални инфраструктурни и еколошки проекти.
 2. Обезбедување на поддршка и едукација на македонските заедници во изнаоѓање начини за подобрување на квалитетот на животот во нивните заедници.
 3. Планирање, развој, соработка и размена на искуства во областа на инженерството меѓу сите национални здруженија на EWB светот.
 4. Намалување на сиромаштијата и невработеноста преку спроведување на инженеринг проекти.

Клучни активности

 1. Развој на регионални и меѓународни проекти со широк сфера на интерес, бидејќи ќе има подобри можности за нивна имплементација
 2. Понуда на потенцијални проекти за владини институции и хуманитарни организации кои се активни во Македонија и во странство
 3. Подобрување на работните услови за инженери
 4. Примена на најновите инженеринг практики на проекти кои се спроведуваат во Македонија
 5. Соработка со слични здруженија и професионални организации во земјата и во странство, како што се технички универзитети, специјализирани технички училишта, инженерски фирми, хуманитарни организации и невладини здруженија
 6. Обезбедување на комплетна техничка и логистичка поддршка на други партнерски организации во врска со проекти иницирани и имплементирани од страна на оние асоцијации во Македонија и во странство, ако е потребно членовите на Здружението ќе им помогне надвор од Македонија на барање на нивниот партнер здруженија
 7. Поддршка на инженери со обезбедување на можности за вработување во полето на економијата
 8. Обезбедување на начини за побрзо информации за постдипломски студии и научни истражувања за членовите на Здружението во Македонија и во странство
 9. Здружението со партнерот здруженија низ целиот свет ќе придонесат кон постигнување на Обединетите Нации за милениумските развојни цели и спроведување на Земјата Повелбата.

ПАРТНЕРИ